aktywnie chronimy środowisko

DSC_3606.JPG

1. Wykonanie opracowania pt.: „Opracowanie studium wykonalności, karty informacyjnej projektu, specyfikacji technicznej oraz dokumentacji technicznej na potrzeby wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego „Rekultywacja zdegradowanych zalewisk wodnych w Bytomiu”. Zleceniodawca: Innova Consulting (współautor), 2009.

2. Wykonanie opracowania zatytułowanego: „Rekultivierung und Folgenutzung der Bergehalden und Wertstoffhalden am Beispiel des Oberschlesisches Steinkohlebeckens” („Rekultywacja i zagospodarowanie zwałowisk pogórniczych i pohutniczych na przykładzie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego”). Zleceniodawca: ECOSOIL-OST GmbH, Laugkfeld 29, 01968 Senftenberg, Niemcy (2010 r).     

3. Wykonanie opracowania zatytułowanego: `Analysis of distribution and characterization of post-mining dumping grounds and contaminated sites in southern Poland and possibilities of applying of IPAS Technologies in Polish mining industry and environmental protection services` („Analiza rozmieszczenia i charakterystyki zwałowisk pogórniczych oraz terenów zdegradowanych na obszarze południowej Polski oraz możliwości zastosowania technologii IPAS w przemyśle górniczym oraz usługach ochrony środowiska”). Zleceniodawca: IPAS N.V., Mevrouwhofstraat 1b3511 Hasselt, Belgium. (2010 r).

4. Wykonanie opracowania zatytułowanego: `Environmental hazards connected with disposing of mining wastes on dumping grounds. Safe exploitation and recovery of wastes from dumps`. („Zagrożenia dla środowiska wynikające z deponowania odpadów pogórniczych na zwałowiskach. Bezpieczna eksploatacja i odzysk odpadów ze zwałowisk”). Zleceniodawca: ENERGY RECOVERY INVESTMENTS Ltd, Willowbrook Estate 7, Llandogo Road, St Mellons,CARDIFF CF3 DEF, UK (2011 r).

5. Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Koszęcin. Zleceniodawca: Urząd Gminy Koszęcin (2011 r).

6. Opracowanie ekofizjograficzne dla miasta i gminy Toszek. Zleceniodawca: Urząd Miasta i Gminy Toszek (2012 r).

7. Aktualizacja programu ochrony środowiska wraz z oceną oddziaływania na środowisko dla gminy Toszek (2012 r.)

8. Prognoza oddziaływania na środowisko do Studium dla gminy Koszęcin (2012).                                                                                                              

9. Prognoza oddziaływania na środowisko do Studium dla gminy Toszek (2012).

10. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla gminy Toszek (2012).

11. Wykonanie opracowania zatytułowanego: „Możliwości zastosowania odpadów pogórniczych z JSW S.A. (z bieżącej produkcji)”. Zleceniodawca: ERI Silesia sp. z o.o. (2012).

12. Wykonanie opracowania zatytułowanego: „Badanie laboratoryjne możliwości odwodnienia odpadów pohutniczych oraz testy odwodnienia na mobilnej prasie taśmowej”. Zleceniodawca: Zakład Odzysku Surowców Madrohut sp. z o.o. (2012).

13. Wykonanie projektu: „Inwentaryzacja zwałowisk pogórniczych na obszarze GZW z uaktualnieniem stanu własności tych obszarów oraz analizą ich wpływu na środowisko i społeczność lokalną" (kierownik projektu) – projekt współfinansowany ze środków Unii
     Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2013)

14. Wykonanie specjalistycznej opinii w zakresie ustalenia kierunku rekultywacji i zagospodarowania gruntów w celu przywrócenia funkcji użytkowych nieruchomości położonej w granicach działki nr 1/5, obręb Niedów i działki nr 146/2, obręb Radomierzyce, gmina Zgorzelec, powiat zgorzelecki, wynoszącej łącznie 14,30 ha, pod użytkowanie rolnicze (w tym orientacyjnych kosztów rekultywacji). Opinia wykonana na zlecenie Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu (2014).

15. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. Politechnika Śląska, Gliwice (2014).            

16. Wykonanie opracowania pt. "Ocena możliwości zastosowania popiołów lotnych zdeponowanych na zwałowisku oraz określenie ich składu chemicznego na podstawie badań laboratoryjnych". Zleceniodawca: Hermes sp. j. (2015).